Nhà tắm trong suốt cho hamster winter white, robo, campell

50,000 80,000 

Nhà tắm to cho hamster bear – Nhà tắm trong suốt cho hamster

Nhà tắm nhựa trong suốt cho bear

Vừa cho nhiều hamster to như bear và nhỏ như ww, robo, camp

.
.
.
.